Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów. Budowa domu, odbiór prac budowlanych. Jak budować domu systemem gospodarczym. Działka budowlana, mapy geodezyjne. grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Grunty Działki - Nieruchomości

nieruchomości domy w budownictwie

Element nadprożowy - Poziomy, płaski lub sklepiony element konstrukcyjny (najczęściej belka), na którym opiera się wyższa część ściany nad otworami. Umieszcza się go nad drzwiami czy oknami, ma za zadanie przenosić obciążenie ze ściany nad otworem na ściany po jego bokach.

finanse: dom, mieszkanie

Weksel in blanco - wraz z deklaracją wekslową, czyli zapisem precyzującym szczegóły bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty w oznaczonym terminie. Deklaracja wekslowa powinna zawierać takie informacje jak warunki, od których spełnienia zależy prawo uzupełnienia weksla, określenie maksymalnej kwoty wypełnienia weksla oraz określenie rodzaju i terminu płatności.

ubezpieczenie - mieszkania

Multiagent - Osoba fizyczna lub prawna sprzedająca ubezpieczenia na podstawie umowy agencyjnej bez wyłączności dla jednego towarzystwa.

Działka budowlana, mapy geodezyjne

Przy projektowaniu do celów geodezyjnych najczęściej wykorzystywane są dwa rodzaje map tj. mapy zasadnicze i mapy do celów projektowych. Mapę zasadniczą działki inwestor pozyskuje we własnym zakresie w Urzędzie Kartografii i Geodezji z danego. Wydawana mapka zazwyczaj jest w skali 1:1000. Mapa zasa... » więcej

Budowa domu, odbiór prac budowlanych

Jednym z ważniejszych etapów każdej budowy domu jest odbiór prac budowlanych ponieważ dzięki procedurom kontrolnym inwestor ma pewność, że jego dom został wykonany zgodnie ze wszystkimi wymogami technicznymi oraz przepisami prawa budowlanego. Jeżeli właściciel chce w szybko wprowadzić się do domu p... » więcej

Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów

Pośrednicy nieruchomości uważają, że największy udział w cenie poza zyskiem dewelopera mają koszty ziemi i materiałów. Deweloperzy tłumaczą, że mieszkania muszą drożeć, bo coraz więcej kosztują działki oraz materiały budowlane. Faktem jest, że zdrożały ale nie na tyle, by aż tak podnosić ceny miesz... » więcej

Jak budować domu systemem gospodarczym

Budowanie domu systemem gospodarczym pozwala nam na dostosowanie tempa budowy, do możliwości finansowych inwestora, ale warto pamiętać, że musimy się zmieścić w technologicznym i sezonowym kalendarzu budowy, czym dłuższy czas realizacji, tym wyższe koszty, jak również narażanie się na straty spowod... » więcej

konin grunty, nieruchomości konin - mieszkania

grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości mieszkania w budownictwie

Ściana fundamentowa - Konstrukcyjny element budynku przenoszący obciążenia ze ścian, stropów i dachu na ławy i stropy fundamentowe. Ściana fundamentowa częściowo lub w całości jest zagłębiona w gruncie. Jest niezbędna do wzmocnienia budowli.

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego - to przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, ogłaszany w drodze obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

prawo i domy, mieszkania

Świadectwo energetyczne - Sporządzenie świadectwa nie zawsze jest obowiązkowe. Prawo budowlane określa bowiem pewną kategorię budynków, dla których w żadnym przypadku nie jest obowiązkowe sporządzanie tych dokumentów. Świadectw energetycznych nie muszą posiadać budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, budynki używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej oraz budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej. Z obowiązku tego zwolnione są także budynki przeznaczone jedynie do czasowego użytkowania, czyli budynki przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata oraz budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku, a także budynki o małej powierzchni i małym zapotrzebowaniu na energię, czyli budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok oraz budynki wolno stojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Meldunek - wczasowicze i turyści - Osoba, która przybywa do domu wczasowego lub wypoczynkowego, pensjonatu, hotelu, motelu, domu wycieczkowego, pokoju gościnnego, schroniska, campingu lub na strzeżone pole biwakowe albo do innego podobnego zakładu, jest obowiązana zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia. Zameldowania dokonuje się u kierownika zakładu lub upoważnionej przez niego osoby. Osoba przebywająca w określonej miejscowości w celach turystyczno-wypoczynkowych poza wymienionymi zakładami jest zwolniona z obowiązku zameldowania się, jeżeli jej pobyt w tej miejscowości nie przekracza 30 dni.

domy nieruchomości w ubezpieczeniach

zamek wielozastawkowy - zamek posiadający przynajmniej dwie ruchome zastawki służące do blokowania zasuwki zamka. Ilość zastawek w zamku można ustalić na podstawie nacięć profilowanych w kluczu.

finanse: kupno mieszkania, domu

Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego - jednorazowa opłata, płatna przy składaniu wniosku kredytowego.

Ubezpieczenie pomostowe / przejściowe - Ubezpieczenie pomostowe jest to ubezpieczenie na okres od udzielenia kredytu do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Koszt ubezpieczenia jest przeważnie wliczony do raty kredytu i płacony miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Koszt takiego ubezpieczenia jest zazwyczaj niski, natomiast zdarza się, że niektóre banki stosują podwyższone oprocentowanie w okresie braku docelowego zabezpieczenia wpisu hipoteki.

Grunty Działki - Nieruchomości © 2019

Budowa domu, odbiór prac budowlanych. Jak budować domu systemem gospodarczym. Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów. Działka budowlana, mapy geodezyjne. grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana